ഫാസ്റ്റണിംഗ് ബിറ്റുകൾ, നട്ട്സെറ്ററുകൾ & സോക്കറ്റുകൾ